Stanovy Centrum sebepoznání z.s.

čl. I Název a sídlo
1) Název spolku je: ”Centrum sebepoznání z.s.” (dále jen ”spolek”);
2) Sídlo spolku je na adrese: Kotěrova 901, Zlín 76001

čl. II Právní postavení spolku
1) Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2) Spolek je dobrovolnou, společensky prospěšnou, neziskovou, nestátní, právnickou osobou
podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

čl. III Účel spolku
Účelem spolku je vzájemné vzdělávání a osobní rozvoj členů, sdílení znalostí, zkušeností, sítí
společenských kontaktů a výhod a příležitostí z toho vyplývajících. Spolek má zájem probouzet a
rozvíjet skutečný potenciál členů a tohoto účelu chce dosáhnout zejména prostřednictvím vytváření a
realizace různých projektů a pořádáním společenských, sportovních, vzdělávacích, osvětových a
kulturních akcí a seminářů, a to zejména z oblasti sebepoznání a zdravého způsobu života a
prezentování principů a myšlenek s tímto souvisejících, které dopadají i do dalších sfér života jedince
a jsou v komplexu způsobilé takto na jedince a jeho životní postoje a myšlení pozitivně působit a
přispět tak k celospolečenskému růstu životní úrovně a vzájemné empatie.

čl. IV Cíle spolku a předmět jeho hlavní činnosti
1) Poskytování poradenství a podpory zejména členům spolku.
2) Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy, semináře, sebepoznávací pobyty).
3) Realizace osvětové činnosti zejména v oblasti sebepoznání, hlubinné a vývojové psychologie.
4) Realizace projektů a osvětové činnosti týkající se terapie tmou a pobytů ve tmě.
5) Podpora prevence a redukce rizik spojených se sebepoznáním.
6) Podpora zlepšení přístupu jednotlivců k péči o vlastní duševní i fyzické zdraví.
7) Provozování a správa webového portálu.
8) Podporuje rozvoj umělecké činnosti a tvorby.
9) Vytváření lepších životních podmínek pro rodiče, děti a mládež.
10) Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
11) Podpora fyzických i právnických osob se stejnými nebo podobnými cíli a oblastmi zájmů.
12) Další formy činností a konkretizaci činností stanoví Poradní kruh.

čl. V Členství ve spolku
1) Členem spolku může být fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, dalšími
předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen a zavazuje se je v případě vzniku svého
členství dodržovat.

2) Členství ve spolku může být následující: – kmenové
– základní

3) Práva všech členů
a) Podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován.
b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
c) Přispívat členskými příspěvky a dary na podporu chodu a aktivit pořádaných spolkem.

4) Povinnosti všech členů
a) Dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na plnění cílů spolku,
c) dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
e) dodržovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících se spolkem, které se člen dozví během
svého členství, nejsou-li tyto skutečnosti písemně označeny orgány spolku za volně šiřitelné.

5) Vznik členství:
a) Členství kmenové vzniká rozhodnutím o přijetí Kruhem a zapsáním do evidence členů spolku.
b) Členství základní vzniká přijetím písemné nebo elektronické přihlášky a zapsáním do evidence
členů spolku.

6) Zánik členství:
a) Písemnou výpovědí člena spolku a to dnem, kdy je tato výpověď doručena spolku.
b) Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
c) Zrušením členství na základě rozhodnutí předsedy nebo Kruhu.
d) Zánikem spolku.

7) Základní člen není členem Poradního kruhu a ani nemůže být volen do orgánů spolku.

8) Základní člen se může stát členem kmenovým na základě návrhu kmenového člena na jeho přijetí
a rozhodnutím o přijetí Kruhem.

9) Kmenový člen má nad rámec práv všech členů právo:
a) hlasovat a být volen do orgánů spolku,
b) pravomoc určit plnou mocí svého zástupce v případě své nepřítomnosti nebo dočasné
neschopnosti vykonávat funkci.

10) Výše členských příspěvků je stanovena řády členských příspěvků, které jsou schvalovány Kruhem
nebo předsedou.

11) Za výkon funkce v orgánu spolku přísluší členům odměna na základě rozhodnutí Kruhu nebo
předsedy.

12) Člen, který byl vyloučen, nebo dobrovolně opustil spolek, nemá právo požadovat vrácení
členských příspěvků, finančních a materiálních darů ani na jiné finanční vyrovnání, pokud nebude
Kruhem nebo předsedou rozhodnuto jinak.

13) Podáním písemné nebo elektronické přihlášky ke členství ve spolku žadatel svobodně vyjadřuje
svůj souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány
a uchovávány zejména ze zákonných a právních důvodů a důvodů nezbytných pro běžné
fungování spolku (např. vedení seznamu členů) a to v souladu s platnou legislativou, zejména pak
GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů). Práva, povinnosti a všechny zákonem dané
náležitosti žadatelů, členů, stejně jako spolku, který je správcem těchto údajů, blíže specifikuje
vnitřní předpis.

čl. VI Orgány spolku
Orgány spolku jsou: – Poradní kruh (nazýváno také jen „Kruh“),
– předseda spolku.

čl. VII Poradní kruh
1) Kruh je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

2) Kruh tvoří všichni kmenoví členové spolku.

3) Kruh svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně, přičemž datum jejího
konání oznámí 14 dní předem. Předseda svolává Kruh také, požádá-li o to písemně nejméně 1/3
kmenových členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta
pozdější.

4) Kruh je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina kmenových členů spolku; nesejde-li se
usnášeníschopný Kruh, svolá předseda nejpozději do dvou měsíců (ale ne dříve než za 5 dnů)
náhradní zasedání, toto je usnášeníschopné je-li přítomna alespoň 1/3 kmenových členů. Kruh
přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů. Účast na zasedání Kruhu je možná i prostřednictvím online elektronického
média (např. Skype apod.).

5) Kruh zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 hlasů všech kmenových členů spolku,
b) volí ze svých členů předsedu spolku,
c) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet, výroční zprávu a
zprávu o hospodaření za minulé období,
d) rozhoduje o přijetí a zrušení členství,
e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
f) stanovuje výši členských příspěvků a způsob jejich výběru,
g) vydává organizační a jednací řády spolku nebo jiné vnitřní směrnice,
h) na nejbližší schůzi projednává věc, požádá-li o to člen spolku.

čl. VIII Předseda spolku
1) Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda spolku zastupuje spolek
navenek a v jeho zastoupení činí právní jednání. Předseda spolku za spolek podepisuje tak, že k
názvu spolku připojí svůj podpis. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně.

2) Jménem spolku dále mohou jednat předsedou písemně zplnomocnění kmenoví členové spolku.
Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.

3) Funkce předsedy není časově omezena. Předseda může být odvolán v případě zásadního
pochybení v jednání jménem spolku, kdy svým jednáním poškodil dobré jméno spolku nebo
jednal v rozporu se stanovami spolku.

4) Předseda zejména:
a) Naplňuje rozhodnutí Kruhu,
b) zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem,
c) vede seznam členů spolku,
d) rozhoduje o přijetí a zrušení členství,
e) přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru,
f) rozhoduje o všech záležitostech spolku mezi zasedáními Kruhu.

5) Předseda spolku může ze své funkce odstoupit na základě písemné výpovědi doručené na sídlo
spolku nebo tak, že své odstoupení proklamuje na zasedání Kruhu.

6) Statutární zástupce nebo osoba zplnomocněná k samostatnému jednání jménem spolku je
povinna dbát péče řádného hospodáře při hospodaření s majetkem spolku, chránit majetek
spolku před ztrátou a zničením, uplatňovat a hájit práva spolku a při své činnosti se řídit těmito
stanovami.

čl. IX Další orgány
1) Kruh může podle potřeb spolku na návrh předsedy, nebo kteréhokoli kmenového člena spolku,
rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (např. pokladník, revizor, mluvčí…) a o rozsahu
pravomocí těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Kruh pověřuje kmenové členy spolku
výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

čl. X Zásady hospodaření
1) Spolek je organizací, která hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) dotace, granty, nadační příspěvky, veřejné sbírky,
c) výnosy majetku,
d) finanční prostředky získané z dalších činností spolku stanovených orgány spolku.

3) Příjmy a výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtu spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou
osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
Stanovy Centrum sebepoznání z.s. – strana 5 z 5

4) Za hospodaření spolku odpovídá Kruh spolku.

5) Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku
neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.

čl. XI Seznam členů
1) Seznam členů vede předseda spolku. U každého člena se uvádí alespoň jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, je – li odlišná od adresy trvalého pobytu, emailový
kontakt a telefonní kontakt. Je-li členem právnická osoba, uvádí se alespoň název, sídlo,
IČO, základní údaje o statutárovi apod.

2) Seznam členů je uložen v sídle spolku. Seznam členů je trvale zpřístupněn pouze předsedovi
spolku nebo kmenovým členům pro účely možné potřeby svolání schůze Poradního kruhu.

3) Seznam členů se nezveřejňuje.

4) Změny v zápisu do seznamu členů činí vždy předseda spolku, nebo jím pověřená osoba.

5) Je povinností každého člena včas sdělovat spolku opakovaně zobrazitelnou formou (e-mailem,
písemně apod.) změnu jakýchkoli údajů uváděných dle odst. 1). Porušení této povinnosti jde
výhradně k tíži člena.

6) Písemnost zasílaná prostřednictvím držitele poštovní licence se považuje za doručenou dnem,
kdy došla do sféry adresáta. Písemnost takto zasílaná členovi zasílá se na adresu, kterou člen
sdělil spolku jako svoji adresu trvalého pobytu/sídla. Sdělil-li člen odlišnou kontaktní adresu,
zasílá se výhradně na kontaktní adresu.

čl. XII Okolnosti zániku spolku
1) Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými spolky z rozhodnutí Kruhu.
2) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Kruh o způsobu majetkového vypořádání a
určí likvidátora.

čl. XIII Závěrečná ustanovení
1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2) V rámci svých pravomocí daných těmito stanovami mohou jednotlivé orgány spolku vytvářet
závazné vnitřní předpisy.

Změny stanov odsouhlasené 4.2.2020